ZASADY ETYCZNE

Zasada1: Szacunek dla osoby

Usługi i produkty oferowane przez IWS nie są kierowane do osób:
- mających kłopoty finansowe
- nieletnich
- nie będących w pełni władz umysłowych

Celem wykonywanych usług jest rozrywka. Jeżeli masz wątpliwości i zgodnie z zasadą przezorności, możesz wyrejestrować się z użyciem poniższego linku
GDPR

Zasada 2: Szczerość, rzetelność i uczciwość

Firma i osoby w niej zatrudnione są całkowicie oddane zasadzie szczerości, rzetelności i uczciwości w dostarczaniu usług publicznie, oraz swoim klientom.

Wszyscy pracownicy firmy zapewniają, że transakcje handlowe, prośby i usługi, zakupy lub zatrudnianie pracowników, odbywa się w sposób otwarty, uczciwy i bezstronny.

Ten Statut wyznacza standardy postępowania oczekiwane od wszystkich pracowników, jak również politykę Firmy dotyczącą akceptowania korzyści i zarządzania konfliktami, lub interesów w toku oficjalnych obowiązków.

Ten Statut ma zastosowanie również w przypadku osób zatrudnianych przez Firmę tymczasowo lub na część etatu.

Zasada 3: Równe szanse dla wszystkich pracowników

Firma jest pracodawcą hołdującym zasadzie równego dostępu do zatrudnienia. Możliwość zatrudnienia jest dostępna dla wszystkich, bez względu na wiek, kolor skóry, płeć, wyznanie, narodowość, niepełnosprawność lub jakikolwiek innych chroniony prawnie status.

Ta zasada dotyczy wszystkich aspektów stosunku zatrudnienia, włączając w to rekrutację, zatrudnianie, trening, zlecenia, awansowanie, przeniesienia, zwolnienia oraz administrację płac i wynagrodzeń.

Zasada 4: Bezpieczeństwo i zdrowie

Firma zobowiązuje się udostępniać miejsce pracy wolne od kontuzji i chorób, zarządzane w sposób przyjazny środowisku oraz zgodnie z odpowiednimi prawami i regulacjami, które chronią bezpieczeństwo pracownika oraz środowisko. Pracownicy bezpiecznie mogą wykonywać swoją pracę.

Zasada 5: Uczciwa konkurencja

Polityką firmy jest zabranianie jakichkolwiek praktyk anty-konkurencyjnych, które mogą limitować, ograniczać lub wypaczać konkurencję, jak również jakichkolwiek praktyk nieuczciwej konkurencji.

W rezultacie, nasi pracownicy nie mogą umawiać się (formalnie lub nieformalnie) z konkurentami w kwestii cen, ani żadnych innych warunków handlowych; limitacji lub kontroli produkcji, marketingu, rozwoju technicznego lub inwestycji; manipulowania lub dzielenia rynków według zasobów; uczestniczenia w fałszywych ofertach w kontekście przetargów i każdej innej formy konkurencji; limitowania i ograniczania dostępu do rynku i wolności konkurencji dla innych przedsiębiorstw; stosowania nierównych warunków dla takich samych czynności partnerów handlowych, tym samym tworząc przewagę konkurencyjną; warunkowania podpisywania umów zezwalających przez partnerów handlowych dodatkowymi zobowiązaniami, które z natury lub zgodnie z powszechnym zastosowaniem, nie mają związku z przedmiotem tych umów.

Zabrania się naszym pracownikom jakichkolwiek aktów nieuczciwej konkurencji, przyjmujących postać: sprzeniewierzenia klientów firmy, wykorzystując relacje stworzone z tymi klientami w ramach funkcji uprzednio wykonywanej w firmie; zwalnianie lub zachęcanie pracowników firmy, w celu stworzenia konkurencyjnej firmy orz przejęcia klientów tej firmy lub zatrudnienia pracowników firmy w celu zakłócenia jej pracy.

Jednocześnie, nasi pracownicy nie powinni stosować środków, które podważają uzasadnione interesy użytkowników lub innych działań sprzecznych z prawem konkurencji.

Zasada 6: Zarządzanie i działania antykorupcyjne

Firma nie toleruje korupcji.
Pracownicy nie mogą nigdy oferować, ani przekazywać niczego wartościowego, bezpośrednio lub pośrednio, urzędnikom państwowym i partnerom biznesowym, w celu uzyskania nienależytej korzyści.

Firma zabrania zapłaty, ofert zapłaty lub czegokolwiek wartościowego, bezpośrednio lub pośrednio, w celu wpłynięcia na, lub uzyskania nieuczciwej handlowej lub osobistej korzyści.

Strony trzecie będą angażowane jedynie w celu wykonywania obowiązków, które są w najlepszym interesie firmy, pod warunkiem, że przewidziane opłaty są rozsądne, że wszystkie postanowienia są jasno udokumentowane, i że postanowienia te są zgodne z polityką Firmy.